Bài mới

Trao đổi ý kiến với một vị thượng tọa đã từng làm việc tại Viện Đại học Vạn Hạnh từ những năm ngoài 20 tuổi, tôi được lưu ý không nên bỏ qua vai trò Viện Đại học Vạn Hạnh là một think tank của tổ chức Phật giáo tại miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ.

Tiêu chuẩn hợp lý được đặt ra cho nền khoa học hiện đại và  chủ nghĩa duy vật ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của giới trí thức. Phần lớn những nhà trí thức hiện đại đưa ra những luận cứ để chối bỏ những lý luận siêu hình và những lễ nghi Tôn giáo truyền thống.


Giáo dục là một trong những hoạt động cơ bản của xã hội con người. Từ giáo dục (education) có gốc từ tiếng Latin “educare” mà nó có nghĩa là nuôi nấng dạy dỗ, đặc biệt trong sự liên hệ với trẻ em; và thường được liên hệ với động từ “educere” mà nó có nghĩa là sinh ra.

Hạnh phúc là từ ngữ không phải tất cả chúng ta chỉ nói với nhau trên môi, mà còn là niềm ước mơ muôn thuở trong lòng của mỗi chúng ta và nó cũng là định hướng cho chúng ta trong mỗi việc làm hàng ngày.

Có dạo tại một số chùa chiền ở Saigon, vấn đề Trai Tăng đã trở thành một cao trào khá phồn vinh phúc lạc. Truyền thống kính Phật trọng Tăng đã nuôi dưỡng làm phát huy cao độ tâm Bồ-đề của Phật tử các giới, nên việc thiết lễ cúng dường Trai Tăng để hồi hướng công đức cho cửu huyền thất tổ đã được tổ chức trang nghiêm trọng thể nhất là vào dịp ba tháng an cư kiết hạ. 

(Lớp học Thành Duy Thức Luận của TT. Tuệ Sỹ)