Yên sơn cảm tác

Typography

Ẩm trà trên đỉnh non thiêng/ Ngắm mù sương tỏa ưu phiền nhẹ bay/ Yên sơn cõi Phật chốn này / Gậy thiền xuống núi có mây theo cùng/ Ta và mây – dấu chân chung...

 

Ẩm trà trên đỉnh non thiêng
Ngắm mù sương tỏa ưu phiền nhẹ bay
Yên sơn cõi Phật chốn này
Gậy thiền xuống núi có mây theo cùng
Ta và mây – dấu chân chung
Rong chơi từ thuở bập bùng tiền thân.

Chơn Không
[Tập san Pháp Luân - số 72, tr27, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS