Chiều Linh Sơn

Typography

Chiều Linh Sơn / Chiều lên giữa đôi bờ hư thực / Mảnh trăng trong ẩn hiện sau mây /Chiều lên giữa đôi bờ hư thực
Mảnh trăng trong ẩn hiện sau mây
Bóng đạo sĩ vàng như sắc nắng
Chim bay lên phía núi cuối ngày.

Tiến Thảo
[Tập san Pháp Luân - số 20, tr.70, 2005]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS