Tập san Pháp Luân - số 17

Typography

Trong số này:

Từ ngàn xưa đến nay, trải qua bao sự biến thiên của thời không, bao thăng trầm của lịch sử, nhưng tinh thần Vu Lan-Báo Hiếu vẫn không bị phai mờ trong lòng người con Phật mà mãi luôn phát huy những giá trị cao quý. Đức Phật dạy: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”, nghĩa là bất cứ người nào đang hiện hữu trên cõi đời sống trọn đạo làm người, hiếu thảo phụng dưỡng mẹ cha, đó chính là người đang nuôi dưỡng hạt giống bồ đề, hạt giống thành Phật. Đức Phật thuở xưa là một người thực hành trọn vẹn cả tâm hiếu và hạnh hiếu, được trời người khen ngợi tán dương. Vì vậy có thể nói, người có hiếu tâm, hiếu hạnh tức là người đang thực hành Bồ-tát đạo theo lời Phật dạy. Tinh thần này vận hành thẩm thấu trong tâm hồn của những người không chỉ là Phật tử mà cả thế nhân phải luôn nhớ đến và thực hành.

Lễ Vu lan cũng là ngày chư Tăng Tự tứ, ngày của mười phương Phật Thánh hiền hoan hỷ. Đặc biệt hơn, ngày Tự tứ chính là ngày đánh dấu nấc thang tiến triển tâm linh, trưởng dưỡng giới đức của chư Tăng sau ba tháng an cư tịnh tu tam nghiệp, làm nền tảng cho tiến trình tu tập giải thoát; và đây cũng là cơ hội để cho Phật tử hướng về gieo trồng hạt giống phước đức, tạo thêm niềm hoan hỷ cho cuộc sống hiện tại. Hai mối tương quan ấy đã tạo nên chất liệu hài hòa trong dòng chảy Phật giáo, xây dựng đời sống Tăng già và là yếu tố quyết định sự tồn tại của một người thực hành hạnh thoát ly. Có an lạc, có hạnh phúc, sống giới hạnh, sống hòa hợp thanh tịnh, đó chính là yếu tố cần và đủ để Tăng già vững mạnh, phát triển tại thế gian.

Nhân ngày lễ Vu Lan, nhân ngày chư Tăng Tự tứ, BBT  kính dâng trọn tấm lòng hướng về cha mẹ cùng nguyện cầu, chia sẻ hương thơm của trí tuệ, tình thương và giới hạnh báo hiếu song thân, và kính chúc chư tôn thiền đức Tăng Ni, Phật tử, thân tâm thường lạc, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ.

BBT.
[Tập san Pháp Luân - số 17, tr.1, 2005]