Xuân vô lượng

Typography

Vào chơi với hội xuân nầy/ Chào nhau nửa nụ cười say đạo tình/

Vào chơi với hội xuân nầy
Chào nhau nửa nụ cười say đạo tình
Dừng chân nửa cuộc phiêu linh
Rùng mình gác trọ buồn tênh cuối ngày
Quay về cố quận chiều nay
Giữa mơ tỉnh giữa nước mây trùng phùng
Vô thường giữa cuộc thủy chung
Từ vô lượng kiếp ung dung đi về.

Ninh Giang Thu Cúc
[Tập san Pháp Luân - số 13, tr.32, 2005]

Đính chính (trên TSPL.15)
“Từ vô lượng kiếp thong dong đi về” đổi thành “Từ vô lượng kiếp ung
dung đi về”. Bài thơ Xuân Vô Lượng của Ninh Giang Thu Cúc
(TSPL số 13, tr.33)

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS