Gió thơm cành Đa la

Typography

Bài thơ ai gọi nắng / Nắng chưa vào hiên hoa / Có lời em tâm sự /Tuyết đổ trắng chiều qua ...

 

Bài thơ ai gọi nắng 
Nắng chưa vào hiên hoa 
Có lời em tâm sự 
Tuyết đổ trắng chiều qua 
Mênh mang... chiều tuyết đổ 
Thơ lạnh mấy giang hà 
Từ em làm khách lữ 
Nắng thu vàng, phôi pha. 
Ai hong sầu trích địa 
Kinh tụng cõi Ta bà 
Gọi hồn thiên thu dậy 
Duyên khởi thoáng sát na 
Người trở vào định quán 
Em hồi hướng, tâm hoa 
Thế giới ba ngàn cõi 
Đời nhân ái, khoan hòa. 
Ngàn Sen trong hồ tịnh 
Gió thơm cành Đa La 
Bài thơ ai gọi nắng 
Giữa đất trời bao la 
Tiếng kinh cầu vang vọng 
Tín nữ quỳ dâng hoa 
Hạt Từ Tâm, tha thiết 
Nở vàng Kim Cang Hoa...

Tuệ Nga 
[Tập san Pháp Luân - số 52, tr.34, 2008]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS