Đốn củi gánh nước

Typography

Ai trèo đèo lội suối/ Mà tôi đà mỏi gối/ Ai bưng bát cơm đầy/ Mà dạ tôi quặn đói?

 

Ai trèo đèo lội suối,
Mà tôi đà mỏi gối ?
Ai bưng bát cơm đầy,
Mà dạ tôi quặn đói ?

Ai hát bản tình ca,
Mà tôi ngâm chiêu mộ ?
Ai nở đóa quỳnh hoa,
Mà tôi tàn nụ úa ?

Người thỉnh đại hồng chung
Tôi theo hòa nhịp mõ
Người thiền tọa chiều hôm,
Tôi kinh hành ngoài ngõ

Người đốt đỉnh trầm hương
Cho tôi quỳ trước điện
Người chắp tay, cúi đầu
Cho tôi dâng lời nguyện

Tôi nay nguyện đốn củi
Tôi nay nguyện gánh nước
“Thần thông tịnh diệu dụng
Vận thủy cập ban sài” (*)

Không lên Ngũ Giác Đài
Vẫn gặp được Bồ-tát
Vì Văn Thù Sư Lợi
Trong tim tôi bát ngát.       

(*) Bàng Ẩn

Diệu Trân
[Tập san Pháp Luân - số 25, tr.24, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS